Ahad, 25 November 2012            KATA HUBUNG

1.
Kata hubung ialah kata yang menghubungkan dua atau lebih kata, frasa, klausa, atau ayat.
2.
Kata hubung terbahagi kepada tiga jenis, iaitu:
 
a.
kata hubung gabungan
 
b.
kata hubung pancangan
 
c.
kata hubung berpasangan
3.
Kata hubung gabungan ialah kata hubung yang digunakan untuk membentuk ayat majmuk gabungan.
Contohnya:
atau, dan, kecuali, lalu, maka, serta
4.
Kata hubung pancangan ialah kata yang digunakan untuk memancangkan satu klausa dengan klausa yang lain untuk membantuk ayat pancangan.
Contohnya:
agar, supaya, bahawa, hingga, jika, kalau, kerana, manakala, sebelum
5
Kata hubung berpasangan pula ialah kata yang hadir berpasangan dalam bentuk ayat majmuk.
Contohnya:
baik…mahupun, entah…entah, jangankan…pun, sungguhpun…namun, makin…makin